El Gobierno prorroga con 8 millones de euros las ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural

Garantiza la continuidad de las líneas específicas para Agroambiente y Clima, Agricultura Ecológica y Zonas con Limitaciones Naturales

Gobernuak 8 milioi eurorekin luzatu ditu Landa Garapeneko Programaren barneko nekazaritzako eta ingurumeneko laguntzak

Nekazaritza, Ingurumena eta Klima, Nekazaritza Ekologikoa eta Muga Naturaleko Zonetarako lerro espezifikoekin jarraitzea bermatu du

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy la prórroga para el próximo año de las concesiones de ayudas agroambientales contempladas en el Programa de Desarrollo Rural y que han finalizado en el ejercicio de 2019. La prórroga de estas líneas está dirigida a los titulares de estas ayudas que cuentan con concesión y compromiso agroambiental desde 2015, y que ya suman en toda Navarra 7.304 titulares y un total de 316.500 hectáreas de superficie, acogidas a algún tipo de compromiso agroambiental.

Tras finalizar en 2019, la prórroga de estas ayudas permite dar continuidad por un periodo de dos años a los compromisos agroambientales adquiridos.

En el acuerdo adoptado hoy por el ejecutivo, el compromiso de gasto supera los 8 millones de euros (8,198.758, 62 euros), distribuidos en Ayudas a la Agricultura Ecológica (323.411, 21 euros); Mejora de Hábitats esteparios (197.407,16 euros), Zonas de Montaña y con limitaciones naturales (5.200.000 euros), Captura de carbono en secanos semiáridos de Navarra (461.000 euros) y Agroambiente y Clima (2.016.940,25 euros). En este último apartado se incluyen las ayudas a la producción agroambiental de patata de siembra, sistemas ganaderos sostenibles mediante pastoreo y extensificación, preservación de agrosistemas mediterráneos sostenibles, mejora de hábitats esteparios y razas autóctonas en peligro de abandono.

Apuesta por la producción sostenible

En la rueda de prensa posterior a la sesión, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha explicado que la prórroga de las concesiones de ayudas a la campaña 2020 “garantiza la continuidad en estas líneas de ayuda” y ha subrayado “su importancia estratégica”, insistiendo en “la apuesta de la política del Departamento por un modelo de producción cada vez más sostenible.”

Las ayudas, dirigidas a agricultores y ganaderos, tienen como objetivo la realización de prácticas agroambientales que contribuyan a luchar contra el cambio climático y que sean compatibles con la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética. Estas ayudas agroambientales para la campaña 2020 se concederán y pagarán con cargo a los presupuestos del Gobierno de Navarra del ejercicio 2021. El 60 % del importe de gasto de estas medidas será financiado con cargo al fondo FEADER.

Las ayudas agroambientales están entre las más importantes de las denominadas “Medidas Verdes” del Programa de Desarrollo Rural PDR 2014-2020. En concreto, el PDR contempla las Medidas 10 “Agroambiente y clima”, 11 “Agricultura Ecológica”, y 13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”. Las medidas 10 y 11 son de carácter plurianual y fueron convocadas por primera vez en la convocatoria 2015 para el periodo de 2015 a 2019.

Nafarroako Gobernuak gaurko bilkuran onartu du Landa Garapeneko Programaren barneko nekazaritzako eta ingurumeneko laguntzen luzapena datorren urteari begira, 2019an amaitu egin baitira. Lerro horien luzapena laguntza horien titularrentzat izango da, 2015az geroztik lortu dituztenentzat eta nekazaritza eta ingurumenarekiko konpromisoa dutenentzat. Dagoeneko 7.304 titular eta 316.500 hektarea dira guztira Nafarroa osoan, nekazaritza eta ingurumen arloko konpromisoren batekin lotuak.

2019an amaitu ondoren, laguntza horien luzapenari esker, beste bi urteko jarraipena izango dute nekazaritzaren eta ingurumenaren arloan hartutako konpromisoek.

Foru Exekutiboak gaur hartutako akordioaren barnean, gastu-konpromisoa 8 milioi eurotik gorakoa izango da (8,198.758,62 euro), eta honela banatuko da: Nekazaritza ekologikoa (323.411,21 euro), estepako habitaten hobekuntza (197.407,16 euro), Mendiko zonak eta muga naturalak dituztenak (5.200.000 euro), karbonoa eskuratzea Nafarroako lehorreko lurretan (461.000 euro) eta Nekazaritza eta Ingurumena eta Klima (2.016.940,25 euro). Azken atal horretan sartzen dira hazitarako patataren nekazaritza eta ingurumen produkziorako laguntzak, abeltzaintza-sistema iraunkorrak artzaintzaren eta estentsifikazioaren bitartez, Mediterraneoko nekazaritzako sistema iraunkorrak zaintzea, estepako habitaten hobekuntza eta abandonatzeko arriskuan aurkitzen diren bertako arrazak.

Produkzio iraunkorraren aldeko apustua

Bilkuraren ondorengo prentsaurrekoan, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari Itziar Gomezek esan du 2020ko kanpainako laguntzen luzapenak “laguntza-lerro horien jarraipena bermatzen duela”, eta “horien garrantzi estrategikoa” azpimarratu du, Departamentuak “gero eta iraunkorragoa den produkzio-ereduaren aldeko apustua egiten duela” adieraztearekin batera.

Laguntzak nekazari eta abeltzainentzat dira, eta horien helburua da aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzen laguntzen duten nekazaritza eta ingurumeneko praktikak egitea, hots, ingurumena, baliabide naturalak, lurzorua eta aniztasun genetikoa kontserbatzearekin bateragarriak direnak. 2020 kanpainarako nekazaritza eta ingurumeneko laguntzak Nafarroako Gobernuaren 2021eko aurrekontuen kargura eman eta ordainduko dira. Neurri horien gastuaren %60a FEADER funtsaren kargura finantzatuko da.

Nekazaritza eta ingurumeneko laguntzak PDR 2014-2020 Landa Garapeneko Programako «Neurri Berdeak» deiturikoen arteko garrantzitsuenen artean aurkitzen dira. Zehazki, PDR Programan, neurri hauek sartzen dira: 10. Neurria, “Nekazaritza eta Ingurumena eta Klima”; 11. neurria, “Nekazaritza Ekologikoa”; eta 13. Neurria, “Ordainketak muga naturalak edo bestelako muga espezifikoak dituzten zonei”. 10. eta 11. neurriak hainbat urtetarako neurriak dira, eta lehendabiziko aldiz 2015eko deialdian deitu ziren 2015-2019 denboraldirako.