La consejera Gómez ha destacado el papel de la Comunidad Foral como región pionera en Europa en proyectos como Life Nadapta o la Ley de Residuos.

Gómez kontseilariak Foru Komunitatearen papera nabarmendu du Life Nadapta edo Hondakinen Legea bezalako proiektuetan Europan aitzindari den eskualde gisa

Navarra ha ratificado este lunes en la Cumbre del Cambio Climático COP 25 que se celebra en Madrid su aportación al compromiso internacional frente al cambio climático. Una delegación encabezada por la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha expuesto en el espacio Mare Nostrum de la cumbre los compromisos asumidos por la Comunidad Foral, tanto en mitigación como en adaptación.

Dichos compromisos se plasman, entre otras leyes y estrategias, en la Hoja de Ruta del Cambio Climático (Klina), la Ley Foral de Residuos, o el proyecto Life Nadapta. Gómez ha señalado también que “la próxima aprobación de una Ley Foral de Transición Energética y Cambio Climático incorporará nuevas obligaciones que nos permitirán alcanzar dichos objetivos”.

Según ha expuesto la consejera, “el amplio desarrollo de energías renovables en Navarra nos permite a día de hoy consumir más del 80% de la electricidad de dicho origen” y ha afirmado que, “junto con ese desarrollo de las renovables, la innovación en ahorro y eficiencia energética, son pilares de la acción de Navarra en mitigación de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero)”. Gómez ha añadido además que “esa acción se está viendo incrementada por el impulso a la promoción del vehículo eléctrico y de las viviendas de emisiones cero”.

Navarra, entre las regiones de referencia en Europa

La consejera también ha hecho mención a dos iniciativas que sitúan a la Comunidad Foral entre las regiones de referencia en Europa: por un lado, a la Ley Foral de Residuos aprobada en 2018 y por la que “Navarra ha sido pionera, estableciendo un impuesto que grava los residuos no reciclados, algo que la UE ha previsto explorar a partir de 2021”. De hecho, en el último año se han recaudado 3 millones de euros para proyectos de economía circular que se ejecutarán en 2020. Y, por otro lado, al proyecto Life integrado Nadapta, que convierte a Navarra “en una región piloto en la UE en la confección de políticas de adaptación contra el cambio climático”.

Más concretamente, Nadapta es el primer proyecto integrado que LIFE Europa pone en marcha en una región autónoma y se concreta en 53 medidas para desarrollar en seis áreas estratégicas diferentes: agua, bosques, agricultura y ganadería, salud, infraestructuras y ordenación del territorio, y monitorización.

Por último, Itziar Gómez ha cerrado la exposición haciendo mención a la red de Mujeres Activas por el Clima. Una red, ha dicho, “creada desde Navarra para visibilizar, reconocer e impulsar las aportaciones de las mujeres en la lucha contra el cambio climático” y también “una oportunidad para integrar las medidas en materia de igualdad y cambio climático en las distintas políticas públicas y sectores de la sociedad”.

Navarra en otros foros internacionales

Con ocasión de la celebración de la COP 25, este pasado fin de semana se han reunido en Madrid otros dos foros internacionales en los que Navarra ha participado por formar parte de ellos: la coalición Under2Mou y la red Regions4.

En concreto, este pasado sábado la representación de Navarra expuso sus experiencias en la reunión de la coalición Under2Mou, una iniciativa a la que Navarra se sumó en 2015 y que reúne a gobiernos de más de 40 países de los cinco continentes, comprometidos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 – 95 % por debajo de los niveles de 1990, o a limitar las emisiones a menos de 2Tm per cápita en 2050, los parámetros necesarios para limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados.

En el informe 2018 que publica esta red, Navarra figura en sexta posición en políticas activas y consecución de objetivos del compromiso Under2MOU entre 120 regiones.

Además, este pasado domingo Navarra asistió a la reunión de Regions4, red constituida en la Cumbre de Johannesburgo y que actualmente representa a 42 gobiernos regionales de 20 países en 4 continentes.

Nafarroak astelehen honetan berretsi du klima aldaketari aurre egiteko nazioarteko konpromisoari egindako ekarpena, Madrilen egiten ari den COP 25 goi-bileran. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari Itziar Gómez buru duen ordezkaritza batek Foru Komunitateak aldaketa klimatikoa arintzeko eta arazo horretara egokitzeko hartutako konpromisoak azaldu ditu goi bilerako Mare Nostrum cunean.

Konpromiso horiek biltzen dira, beste lege eta estrategia batzuen artean, Aldaketa Klimatikoaren Ibilbide Orrian (Klina), Hondakinen Foru Legean edo Life Nadapta proiektuan. Gomezek, halaber, adierazi du “Trantsizio Energetikoaren eta Aldaketa Klimatikoaren inguruan hurrena onartuko den Foru Legean helburu horiek lortu ahal izateko betebehar berriak sartuko direla”.

Kontseilariak azaldu duenez, “Nafarroan energia berriztagarrien garapen handiari esker, jatorri horren elektrizitatearen %80 baino gehiago kontsumi dezakegu gaur egun”; era berean, berretsi du “berriztagarrien garapen horrekin batera, aurrezpen eta energia-eraginkortasunaren inguruko berrikuntza Nafarroan zutabeak direla BEG (Berotegi Efektuko Gasak) emisioak arintzeko”. Gomezek baita ere gehitu du “ekintza hori areagotzen dutela ibilgailu elektrikoaren eta zero emisioko etxebizitzen sustapena bultzatzeak”.

Nafarroa Europako erreferentziazko eskualdeen artean

Kontseilariak Foru Komunitatea Europan erreferentziazko eskualdeen artean kokatzen duten bi ekimen ere aipatu ditu: batetik, Hondakinei buruzko Foru Legea, 2018an onartua; horren bitartez, “Nafarroa aitzindaria izan da, birziklatu gabeko hondakinak zergapetzen dituen zerga ezartzeagatik, eta hori EBen 2021etik aurrera aztertzea aurreikusi da”. Gainera, azken urtean 3 milioi euro jaso dira ekonomia zirkularreko proiektuetarako, eta horiek 2020an gauzatuko dira. Bestetik, Life Nadapta proiektua aipatu du, Nafarroa “EBen eskualde pilotu bilakatzen duena, aldaketa klimatikoaren aurka egokitzeko politikak egiterakoan”.

Zehatzago esanda, LIFE Europak eskualde autonomoan abian jartzen duen lehen proiektu integratua da Nadapta; hain zuzen ere, 53 neurri ezarri dira sei arlo estrategiko ezberdinetan garatzeko: ura, basoak, nekazaritza eta abeltzaintza, osasuna, azpiegiturak eta lurraldearen antolamendua eta monitorizazioa.

Azkenik, Itziar Gómezek, azalpena amaitzeko, Klimaren aldeko Emakume Aktiboen Sarea aipatu du. Sare hori, esan du, “Nafarroan sortu da aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan emakumeen ekarpenak ezagutzera eman, saritu eta bultzatzeko; era berean, “aukera bat da berdintasunaren eta aldaketa klimatikoaren inguruko neurriak politika publiko eta gizarteko sektore ezberdinetan sartzeko”.

Nafarroa nazioarteko beste foro batzuetan

COP 25 dela-eta, asteburu honetan nazioarteko beste bi foro bildu dira Madrilen, eta Nafarroak horietan parte hartu du partaide izateagatik: Under2Mou koalizioa eta Regions4. Sarea.

Zehazki, larunbatean, Nafarroako ordezkaritzak bere esperientzien berri eman zuen Under2Mou koalizioaren bileran; Nafarroa 2015ean elkartu zen ekimen horrekin, eta, bertan, bost kontinentetako 40 herrialde baino gehiagotako gobernuak biltzen dira, berotegi-efektuko gasen emisioak %80-95 murrizteko helburuarekin (1990eko mailen azpitik) edota 2050ean emisioak 2 Tm per capita baino gutxiagora mugatzeko (2 gradu zentigraduren azpitik berotze globala mugatzeko beharrezko parametroak).

Sareak argitaratutako 2018ko txostenean, Nafarroan seigarren lekuan aurkitzen da politika aktiboetan eta Under2MOU konpromisoaren helburuen lorpenean, 120 eskualderen artean.

Gainera, pasa den igande honetan, Nafarroa Regions4 Sarearen bileran izan zen; sarea Johannesburgoko Gailurrean eratu zen, eta egun 20 herrialdetako 42 gobernu ordezkatzen ditu 4 kontinentetan.